text.skipToContent text.skipToNavigation

ENVIAMENT GRATUÏT A EUROPA* - DEVOLUCIONS AMPLIADES A 60 DIES.

Condicions de compra

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA ON-LINE MITJANÇANT LA WEB OFICIAL DE BARÇA LICENSING & MERCHANDISING, S.L. ("BLM")

 1. TITULARITAT DEL DOMINI

  store.fcbarcelona.com

  El Futbol Club Barcelona (en endavant FC BARCELONA o CLUB), amb seu social a l’Avinguda Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona, amb núm. de NIF G08266298, inscrit al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya en qualitat de club esportiu, amb el núm. 2.590, Tom 2, Foli 295 del Llibre de registre d’entitats esportives, és titular de la web: store.fcbarcelona.com, l’accés i navegació de la qual són gratuïts per a tots els seus usuaris.

  BLM és el llicenciatari exclusiu del domini store.fcbarcelona.com i per a la gestió i explotació de la web store.fcbarcelona.com ("Web de BLM") així com per a la venda de Productes Oficials del CLUB. En conseqüència BLM és el responsable de la gestió de la web store.fcbarcelona.com i de la contractació de la compra online de Productes Oficials del Club que l’usuari pot realitzar a través d’aquesta web.

  Els usuaris d’internet que accedeixin a la Web de BLM, estan subjectes a les polítiques i condicions vigents en el moment en què accedeixin a la referida web, a excepció que per llei o decisió de l’organisme competent s’hi hagin de fer els canvis adients amb caràcter retroactiu. En aquest sentit, BLM es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la seva configuració i presentació i de les condicions d'accés. Per tant, es recomana als usuaris que consultin assíduament les condicions que es determinen a la nota legal. 

 2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

  BLM posa a disposició dels usuaris la seva web store.fcbarcelona.com, un servei de compra on-line, disponible vint-i-quatre hores (24h.), per a la compra dels Productes Oficials del FC Barcelona. Aquest servei és de caràcter onerós, i l’usuari disposa, en tot moment a la seva web, de tota la informació relativa al seu procés de compra.

  Per tot això, les presents condicions generals de contractació, tenen com a finalitat establir i regular els termes i condicions relatius al procés de sol·licitud i compra de productes oficials del FC Barcelona així com dels drets i obligacions inherents a la compra i ús de les seves entrades.

  El mer ús i navegació per la web, i més concretament, a la secció de compra de productes oficials del FC Barcelona, atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació voluntària, sense reserves de cap tipus, de tots i cadascun dels termes i condicions del contracte de compravenda, als que queden subjectes, i que seguidament s’exposen. 

  En cas que en algun moment es produís alguna errada a la informació publicada a la web, es procurarà esmenar-la immediatament. Així mateix, es possible que en el contingut de la web es pugui mostrar, en ocasions, informació provisional. 

  El present document (juntament amb qualsevol altre document que aquí es pugui mencionar) estableix les condicions per les quals es regeix la compra de productes a través de la Web de BLM, sigui quin sigui el dispositiu o mitjà a través del qual l’usuari hi accedeixi. En utilitzar aquesta pàgina Web de BLM o fer una comanda de producte a través d’ella, l’usuari accepta totes les Condicions Generals de Compra Online del present document, els Termes i Condicions de la Web de BLM així com la Política de Privacitat i de Cookies.

  En cas algun de tenir algun dubte respecte a les presents Condicions Generals de Compra Online, l’usuari pot contactar amb nosaltres a través de les vies de contacte indicades més endavant.

  El contracte podrà formalitzar-se, a elecció de l’usuari, en qualsevol dels idiomes disponibles a la web de BLM de les Condicions Generals de Compra.

 3. LES NOSTRES DADES

  La venda dels productes oficials de FC BARCELONA a través d’aquesta pàgina web la realitza Barça Licensing & Merchandising, S.L. ("BLM"), societat espanyola domiciliada a l’Avinguda Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 46451, foli 140, full número B520440 i amb núm. de CIF B67192955.

 4. PRESTACIÓ DEL SERVEI

  BLM i CLUB no garanteixen la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi actualitzada o lliure de virus, ni de qualsevol altre element que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari. BLM i CLUB faran tot el que calgui per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar-ne els continguts, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, tan aviat com tingui notícia dels errors, de les desconnexions o de la falta d'actualització en els continguts.

  BLM i CLUB no es fan responsables dels perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes a BLM i al CLUB, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la web, ni dels retards o bloqueigs en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o d’altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a BLM ni al CLUB, sinó causades per l’usuari, per tercers, o per supòsits de força major.

 5. US DE LA WEB DE BLM

  En fer ús de la Web de BLM i de realitzar-hi comandes, l’usuari garanteix que és major d’edat, amb capacitat suficient per a contractar i es compromet a:

  • Fer ús d’aquesta pàgina web només per a realitzar consultes o comandes legalment vàlides.

  • No dur a terme cap comanda falsa o fraudulenta.

  Facilitar a BLM les dades personals que siguin necessàries per a la gestió de la seva comanda i/o consultes, les quals seran tractades segons s’indica a la nostra Política de Privacitat.

 6. DISPONIBILITAT DEL SERVEI

  Els Productes Oficials del FC Barcelona que s’ofereixen a través de la Web de BLM estan disponibles per als següents territoris:

  • Països membres de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), amb excepció dels territoris de les Illes Canàries, Ceuta, Melilla, Busingen, Island of Heligoland, Lugano, Campione D'Italia, Livigno, Farore Islands, Greenland, Mount Athos, Aland Islands, Antilles, Mónaco, San Marino, Ciutat del Vaticà, Andorra, Azores, Madeira, Corsica, DOM, Greek Islands, Jungoholz i Mittelberg .

  • Regne Unit.

  Els usuaris poden comprar des d’un altre territori a través de la Web de BLM, no obstant, les entregues només s’oferiran als punts de recollida especificats o a una adreça de lliurament del territori.

 7. PROCÉS DE COMPRA

  Els usuaris, interessats en la compra de Productes Oficials del FC Barcelona i que volen realitzar una comanda, hauran de seguir el procés de compra online i fer clic a "Pagar i Finalitzar Compra". Després d’això, rebran un correu electrònic com a confirmació de la seva comanda (el correu electrònic "Confirmació de Comanda"). Així mateix, se’ls informarà, mitjançant un correu electrònic, que el producte o la seva comanda estan essent enviats (el correu "Confirmació d’enviament").

 8. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

  Totes les comandes estaran subjectes a la disponibilitat dels productes. En cas que BLM no pugui lliurar els productes sol·licitats o alguna de les unitats dels producte (quan la compra sigui de varies unitats de producte), sigui per falta d’estoc o per qualsevol altre motiu, es procedirà a la cancel·lació de la comanda o de la part de la comanda corresponent al producte no disponible i BLM abonarà a l’usuari l’import que hagués abonat.

 9. LLIURAMENT DELS PRODUCTES

  El lliurament dels productes es durà a terme en els terminis indicats a la Web de BLM en el moment de fer la compra i sempre en un termini màxim de 45 dies des de la confirmació de la comanda. El lliurament dels productes personalitzats podrà, segons el cas, requerir un termini de lliurament més ampli.

  BLM informarà a l’usuari de les modalitats de lliurament aplicables en el seu cas i dels preus de lliurament.

  En cas que BLM no pugui lliurar els productes en els terminis establerts, BLM informarà degudament a l’usuari i li oferirà o bé la possibilitat de (a) fer el lliurament en una altra data; o (b) en cas que el retard en el lliurament sigui superior a 45 dies, cancel·lar la comanda, amb la devolució de l’import que l’usuari ja hagi abonat, si s’escau.

  S’entendrà que la comanda ha estat lliurada correctament en el moment en que l’usuari o un tercer en el seu nom adquireixi la possessió material dels productes, circumstància que s’acreditarà mitjançant la signatura del document de recepció de la comanda en el moment del lliuramen

  En cas que no sigui possible lliurar la comanda en el dia i el lloc convinguts, BLM la retornarà als seus magatzems i contactarà amb el client per informar-lo. Així mateix, s’oferirà a l’usuari el termini de 15 dies per a contactar amb BLM i fixar una nova data i lloc de lliurament. En cas que l’usuari no respongui a BLM en aquest termini o que la comanda no pugui ser lliurada per a causes no imputables a BLM dins aquest termini, BLM podrà cancel·lar la comanda amb l’abonament de l’import que l’usuari hagi pagat, a excepció de les despeses de lliurament en la modalitat Exprés. En cas que la cancel·lació de la comanda impliqui costos addicionals de transport per a BLM, BLM és reserva el dret a repercutir aquests costos a l’usuari.

  S’informa als usuaris que tots els Productes del FC Barcelona es lliuraran en la manera i condicions que s’especifiquen en cada cas a les ofertes pertinents de la Web de BLM.

 10. VENDA ANTICIPADA

  BLM podrà oferir a través de la Web de BLM la venda anticipada de determinats productes, els quals estaran sempre subjectes a disponibilitat.

  Els terminis de lliurament dels productes adquirits per venda anticipada poden variar segons la seva disponibilitat; d’això s’informarà degudament a la Web de BLM en relació amb cada una de les ofertes de venda anticipada.

  Quan els productes adquirits per venda anticipada estiguin disponibles, BLM informarà a l’usuari mitjançant un correu electrònic de "Confirmació d’enviament".

  L’usuari podrà realitzar una comanda mixta de productes de venda anticipada (no disponibles) i productes disponibles. En aquest cas, segons s’indiqui a les corresponents ofertes de productes, BLM es podrà reservar el dret a lliurar els productes per separat en terminis diferents, o bé lliurar-los en un únic enviament un cop estiguin tots disponibles.

  L’usuari té dret a desistir del contracte en el termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. En el cas de comandes mixtes, el termini de desistiment expirarà en el termini de 14 dies després que l’usuari, o un tercer en nom seu, adquireixi la possessió material del darrer dels béns comprats.

  Tot això és sens perjudici del dret de desistiment de 14 dies que assisteix contractualment als usuaris des de la confirmació d’enviament que rebrà per a cada un dels béns que puguin lliurar-se per separat en el cas de comandes mixtes.

  En el cas d’adquisició de productes de venda anticipada, seran d’aplicació la totalitat d’aquestes Condicions Generals de Compra Online.

 11. COMPRA AMB PROMOCIONS

  Les promocions que BLM pugui oferir a través d’aquesta web en relació a determinats productes, no seran acumulables en cap cas amb altres promocions ni amb la condició de l’usuari com a soci o penya del FC Barcelona.

  Els usuaris que siguin socis o penyes del FC Barcelona i així ho acreditin en el procés de compra, podran gaudir d’un descompte del 10 % y 5 % respectivament sobre el preu dels productes.

 12. COMPRA COM A CONVIDAT

  Aquesta web també permet la compra com a convidat. En aquest cas l’usuari només haurà de facilitar les dades necessàries per a la tramitació i lliurament de la comanda.

  Durant el procés de compra com a convidat, s’oferirà a l’usuari la possibilitat de registrar-se o continuar com a convidat.

 13. PREUS

  Els preus indicats a la Web de BLM són preus finals, incloent l’IVA, però excloent les despeses de transport i lliurament, que s’afegiran a l’import final de la comanda.

  BLM es reserva el dret a modificar els preus dels productes, si bé aquests canvis no afectaran les comandes que hagin estat confirmandes amb anterioritat a la modificació del preu.

  Els productes personalitzats inclouran un cost addicional, no inclòs en el preu del producte, que s’indicarà a la Web de BLM en relació amb cada una de les opcions de personalització dels productes.

 14. PAGAMENT

  Un cop l’usuari hagi seleccionat tots els productes que desitgi adquirir i els hagi afegit al "Carret de Compra", haurà de tramitar el pagament de la comanda seguint el procés de compra segons el qual l’usuari haurà de complimentar el formulari corresponent, indicant les dades que li siguin requerides, comprometent-se a no introduir dades de tercers, i acceptant que BLM procedeixi al cobrament de l’import de la comanda a través del mitjà de pagament escollit.

  L’usuari podrà triar entre les següents modalitats de pagament: Visa, Mastercard, Amex.

  En fer clic al botó "Autoritzar Pagament" l’usuari confirma que la tarja de crèdit que utilitza és seva.

  BLM informa als usuaris que durant el procés de compra durà a terme comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora. En cas que les entitats emissores de les targes de crèdit que s’utilitzin no autoritzin el pagament, no es formalitzarà ni el lliurament ni el contracte de compravenda.

 15. IVA

  De conformitat amb el que estableix l’art. 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, relatiu a l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels productes s’entendrà que és en territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està situada dins d’aquest territori, excepte els casos de Canàries, Ceuta i Melilla. Tanmateix preveu la transposició de l’art. 34 de la Directiva europea 2006/112/CE, la qual regula l’aplicació de la Regla general i la Regla especial en les vendes considerades a distància amb destí de lliurament a un altre país de la UE. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció del tipus de producte específic de què es tracti, si s’escau. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció del tipus de producte específic de què es tracti, si s’escau.

 16. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

  L’usuari que compri productes a través de la Web de BLM té dret a desistir del contracte de compravenda en el termini de 14 dies naturals des que l’usuari o un tercer en el seu nom hagi rebut la comanda. En cas que els productes de la comanda es lliurin per separat, el termini per al desistiment comptarà des del dia de la recepció del darrer producte lliurat.

  Per a exercir el dret de desistiment, l’usuari haurà de contactar amb BLM, dins el termini indicat en el paràgraf anterior, a través de l’apartat de "Devolucions" de la Web de BLM informant de la seva voluntat de desistir del contracte i de quins són els productes objecte de devolució. Un cop rebuda aquesta comunicació de desistiment, BLM contactarà amb l’usuari (o bé per correu electrònic o per telèfon) informant-lo dels passos a seguir per a tramitar la devolució dels productes als magatzems de BLM. Seran a càrrec de l’usuari les despeses de transport per a la devolució dels productes a l’adreça que BLM indiqui.

  Un cop BLM hagi acceptat la devolució, BLM abonarà a l’usuari l’import que aquest hagi pagat pel producte. BLM no assumirà ni les despeses de transport de l’enviament ni les despeses de devolució. L’abonament es farà a través del mateix mitjà de pagament amb el qual l’usuari va efectuar la compra. L’abonament de l’import es durà a terme en el termini de 30 dies naturals des de la data en què li hagi estat notificada la decisió de desistiment per part de l’usuari.

  Només s’acceptaran devolucions d’aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en les quals les va rebre l’usuari. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat utilitzat, més enllà de la seva obertura, o de productes que hagin sofert algun dany o desperfecte, inclòs l’etiquetatge i embalatge del producte. Els productes s’hauran de retornar incloent els seus embalatge i etiquetatge original en perfecte estat, així com qualsevol altre document o instruccions que l’acompanyin.

  Els següents productes no seran susceptibles ni de devolucions ni canvis:

  • Qualsevol producte personalitzat.

  • Roba interior, banyadors, ampolles, ampolletes, cantimplores, termos, tasses, gots, xumets, biberons i accessoris de bebè, cascos d’àudio i tots aquells béns precintats per raons de seguretat, salut o higiene als quals se’ls hagi tret el precinte després del seu lliurament.

  • Qualsevol producte que no sigui lliurat amb totes les etiquetes, embalatges i documents adjunts i/o que no estiguin en perfecte estat.

  • Productes que s’hagin utilitzat o s’hagin malmès a conseqüència del seu ús.

  En cas de productes defectuosos, l’usuari podrà procedir al canvi del producte mitjançant el procés de devolució.

 17. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT DE BLM

  En cap cas BLM serà responsable de les circumstàncies que seguidament es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que se’n puguin derivar, per tal que ni pot ni ha de garantir-les: a) Possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics; b) ús per part de tercers d’elements propietat del CLUB que confonguin la seva personalitat; c) infraccions dels drets de propietat industrial i intel•lectual per part de tercers; d) incompliments de tercers que puguin afectar els usuaris de la Web de BLM; e) manca de funcionament de la web o d’algun dels seus serveis per causes alienes de BLM; f) conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per ús de versions seves no actualitzades.

 18. POLÍTICA DE PRIVACITAT

  Les dades de caràcter personal necessàries per comprar a la Web de BLM, consistents en dades identificatives i de contacte, seran tractades per BLM amb l’única finalitat de poder gestionar la venda, cosa que inclou la facturació, l’enviament i la corresponent atenció al client, si escau.

  En cas que es registri com a usuari, les seves dades seran tractades de conformitat amb el que s’indica a la Política de Privacitat.

  En aquest sentit, la base legitimadora del tractament és el compliment de les obligacions contractuals derivades de la compravenda efectuada.

  Les dades del comprador seran comunicades als proveïdors que participin en el procés de compravenda, com ara els proveïdors informàtics que gestionen la Web de BLM, les empreses logístiques i de transport i el servei d’atenció al client. Aquestes empreses gestionaran les dades sempre en nom de BLM i seguint les instruccions de BLM, i no en faran cap altre ús en el seu propi nom.

  Segons el país del comprador, les dades es podran comunicar internacionalment, fins i tot a països de fora de la Unió Europea i l’Espai Econòmic Europeu (per exemple, proveïdors logístics o de gestió web), tenint en compte especialment les característiques inherents d’Internet. En tot cas, BLM s’assegurarà que qualsevol transferència internacional de dades compleixi les garanties exigides per la normativa aplicable, ja sigui mitjançant la signatura de contractes específics aprovats per la UE o mitjançant certificacions de seguretat aprovades amb aquest efecte.

  Sense perjudici del que s’ha dit més amunt, és possible que, en el moment de realitzar la compra, les dades personals i de pagament es puguin comunicar a terceres empreses, que les tractaran com a responsables del tractament i que, per tant, seran les que en definiran les finalitats i els mitjans de tractament. Aquestes empreses poden ser, en determinades ocasions, empreses logístiques o empreses de prevenció del frau, com ara Riskified Ltd., que les tractarà amb finalitats de seguretat i control antifrau en les operacions realitzades a la Web de BLM (per a més informació sobre el tractament que fa Riskified de les seves dades, pot accedir a www.riskified.com/privacy/).

  Totes les dades dels compradors seran tractades durant 5 anys, per tal de complir amb les obligacions legals derivades de la compravenda. Un cop finalitzat aquest termini, les dades es conservaran bloquejades per tal de poder atendre qualsevol obligació o reclamació legal i per respondre a peticions de les autoritats competents, fins a un màxim de 10 anys.

  Per a mes informació sobre el tractament de les seves dades i per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat, es pot posar en contacte amb nosaltres per escrit a l’adreça postal carrer Arístides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona (Espanya), tot indicant la referència "Protecció de dades botiga online", o bé mitjançant correu electrònic a l’adreça proteccio.dades@blm.fcbarcelona.cat.

  Si té qualsevol dubte, qüestió o reclamació sobre la manera en què tractem les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a l’adreça postal anterior, tot indicant la referència "DPO botiga online", o per correu electrònic a l’adreça dpo@fcbarcelona.cat. En cas que no obtingui cap resposta en un termini raonable, o que la resposta no sigui satisfactòria, pot interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o qualsevol altra autoritat competent.

 19. CONSULTES, SUGGERIMENTS, QUEIXES O RECLAMACIONS

  Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari pot adreçar-se a BLM, a través dels canals de comunicació actuals o futurs que s’indiquin en cada moment, tals com:

  • Telèfon: +34 932 750 095

  • Correu electrònic: contact@store.fcbarcelona.com

  • Correu postal: BLM Atenció al client - Arístides Maillol s/n - 08028 - Barcelona

 20. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

  Les presents condicions generals de contractació junt, quan s’escaigui, amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions que sorgeixin entre BLM i els usuaris que comprin Productes Oficials de FC Barcelona a través de la seva web.

  Les presents condicions generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries i la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, així com qualssevol altres disposicions legals que resultin d’aplicació.

  BLM podrà modificar les presents condicions generals, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a la seva web.

  Si alguna clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada total o parcialment nul•la o ineficaç, tal nul•litat o ineficàcia afectarà només aquesta disposició o a la part que en resulti afectada, i romandrà vigents la resta.

  En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions legals, els jutjats o tribunals que, al seu cas coneixeran de l’assumpte, seran els que disposin la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, la qual serà, tractant-se de consumidors finals, el lloc del compliment de l’obligació o del domicili del consumidor.

  En cas que el consumidor tingui el seu domicili fora d’Espanya, o que la gestió consisteixi en una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts, se sotmetran amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

back to top