text.skipToContent text.skipToNavigation

ENVIAMENT GRATUÏT* 

Condicions de compra

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA ONLINE MITJANÇANT LA WEB OFICIAL DE BARÇA LICENSING & MERCHANDISING, S.L.U. ("BLM")

 1. TITULARITAT DEL DOMINI

  store.fcbarcelona.com

  El Futbol Club Barcelona (d’ara endavant, "FC BARCELONA" o el "CLUB"), amb seu social al Carrer Arístides Maillol s/n, 08028 Barcelona, amb NIF G08266298, inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya en qualitat de club esportiu, amb el núm. 2.590, tom 2, foli 295 del Llibre de registre d’entitats esportives, és titular de la web: store.fcbarcelona.com, que ofereix accés i navegació gratuïts per a tots els seus usuaris.

  Barça Licensing & Merchandising S.L.U. (d’ara endavant, “BLM”) és el llicenciatari exclusiu del domini store.fcbarcelona.com i de la gestió i explotació de la web store.fcbarcelona.com (d’ara endavant, “Web de BLM”), així com de la venda de Productes Oficials del CLUB. En conseqüència, BLM és el responsable de la gestió de la web store.fcbarcelona.com i de la contractació de la compra online de Productes Oficials del CLUB que pot fer l’usuari a través d’aquesta pàgina web.

  Els usuaris d’Internet que accedeixin a la Web de BLM estan subjectes a les polítiques i condicions vigents en el moment d’accedir a l’esmentada web, tret que, per imperatiu legal o decisió de l’organisme competent, hagi d’aplicar-se qualsevol canvi pertinent amb caràcter retroactiu. En aquest sentit, BLM es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la seva configuració i presentació o de les condicions d’accés. Per tant, es recomana als usuaris que consultin assíduament les condicions que es determinen a la nota legal.

 2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

  BLM posa a la disposició dels usuaris la seva web store.fcbarcelona.com, un servei de compra online, disponible vint-i-quatre hores (24 h), per a la compra dels Productes Oficials del FC BARCELONA. Aquest servei és de caràcter onerós i l’usuari disposa, en tot moment a la seva web, de tota la informació relativa al seu procés de compra.

  Per tot això, les presents condicions generals de contractació tenen com a finalitat establir i regular els termes i condicions relatius al procés de sol·licitud i compra de Productes Oficials del FC Barcelona, així com dels drets i obligacions inherents a la compra i ús de les seves entrades.

  El mer ús i navegació per la web i, més concretament, per la secció de compra de Productes Oficials del FC BARCELONA, atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació voluntària, sense reserves de cap tipus, de tots i cadascun dels termes i condicions del contracte de compravenda, als quals queda subjecte l’usuari i que s’exposen a continuació.

  En cas que en algun moment es produís alguna errada a la informació publicada a la web, es procurarà esmenar-la immediatament. Així mateix, és possible que el contingut de la web pugui mostrar, en ocasions, informació de caràcter provisional.

  El present document (juntament amb qualsevol altre que pugui esmentar-se aquí) estableix les condicions per les quals es regeix la compra de productes a través de la Web de BLM, independentment del dispositiu o mitjà a través del qual s’hi accedeixi. En utilitzar aquesta pàgina Web de BLM o fer una comanda de productes a través d’ella, l’usuari accepta totes les Condicions Generals de Compra Online del present document, els Termes i Condicions de la Web de BLM, així com la Política de Privacitat i de Cookies.

  En cas de dubtes sobre les presents Condicions Generals de Compra Online, l’usuari pot contactar amb nosaltres a través dels canals de contacte que s’indiquen en l’apartat 19.

  El contracte podrà formalitzar-se, a elecció de l’usuari, en qualsevol dels idiomes en què estiguin disponibles les Condicions Generals de Compra a la Web de BLM.

 3. LES NOSTRES DADES

  La venda dels Productes Oficials del FC BARCELONA a través d’aquesta pàgina web és a càrrec de Barça Licensing & Merchandising, S.L.U., societat espanyola domiciliada al Carrer Arístides Maillol s/n, 08028 Barcelona, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 46451, foli 140, full número B520440 i amb CIF B67192955.

 4. PRESTACIÓ DEL SERVEI

  BLM i el CLUB no garanteixen la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web o al seu contingut, ni asseguren que aquesta web estigui actualitzada o lliure de virus o altres elements que puguin causar alteracions en el sistema informàtic de l’usuari. BLM i el CLUB faran tot el que sigui necessari per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar els continguts, sempre que sigui possible i que les tasques no resultin de difícil execució, tan aviat com tinguin coneixement de qualssevol errors, desconnexions o falta d’actualització dels continguts.

  BLM i el CLUB declinen tota responsabilitat pels perjudicis que puguin derivar-se d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes a BLM i al CLUB, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la web; així mateix per qualssevol demores o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o d’altres sistemes electrònics, i per la impossibilitat de prestar el servei o permetre l’accés quan les causes no siguin imputables a BLM o al CLUB, sinó a l’usuari, a tercers o a supòsits de força major.

 5. ÚS DE LA WEB DE BLM

  En fer ús de la Web de BLM i fer-hi comandes, l’usuari garanteix ser major d’edat i tenir capacitat suficient per contractar, i es compromet al següent:

  • Fer ús d’aquesta pàgina web únicament per a consultes o comandes legalment vàlides.

  • Abstenir-se de fer comandes falses o fraudulentes.

  Facilitar a BLM les dades personals que siguin necessàries per a la gestió de les seves comandes i/o consultes, les quals seran tractades segons s’indica a la nostra Política de Privacitat.

 6. DISPONIBILITAT DEL SERVEI

  Els Productes Oficials del FC BARCELONA que s’ofereixen a través de la Web de BLM estan disponibles per als territoris següents:

  • Països membres de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), amb l’excepció dels territoris de les Illes Canàries, Ceuta, Melilla, Busingen, Island of Heligoland, Lugano, Campione D’Italia, Livigno, Farore Islands, Greenland, Mount Athos, Aland Islands, Antilles, Mònaco, San Marino, Ciutat del Vaticà, Andorra, Açores, Madeira, Corsica, DOM, Greek Islands, Jungoholz i Mittelberg.

  • Regne Unit.

  Els usuaris poden comprar des d’un altre territori a través de la Web de BLM, però els lliuraments estaran limitats als punts de recollida especificats o a una adreça de lliurament dins del territori.

 7. PROCÉS DE COMPRA

  Els usuaris interessats en la compra de Productes Oficials del FC BARCELONA i que desitgin fer una comanda hauran de seguir el procés de compra online i fer clic a "Pagar i finalitzar compra". Una vegada feta aquesta acció, rebran un correu electrònic de confirmació de la seva comanda (el correu electrònic "Confirmació de comanda"). Així mateix, seran informats mitjançant un correu electrònic quan el seu producte o la seva comanda estiguin sent enviats (el correu "Confirmació d’enviament").

 8. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

  Totes les comandes estaran subjectes a la disponibilitat dels productes. En cas que BLM no pugui lliurar tots els productes sol·licitats o alguna de les unitats dels productes (quan la compra sigui de varies unitats de productes), sigui per falta d’estoc o per qualsevol altre motiu, es procedirà a cancel·lar la comanda o la part de la comanda que correspongui al producte no disponible i BLM abonarà a l’usuari l’import que hagués pagat.

 9. LLIURAMENT DELS PRODUCTES

  El lliurament dels productes es durà a terme en els terminis indicats a la Web de BLM en el moment d’efectuar la compra i sempre en un termini màxim de 45 dies des de la confirmació de la comanda. El lliurament de productes personalitzats podrà requerir, segons cada cas, un termini més ampli.

  BLM informarà a l’usuari de les modalitats de lliurament aplicables en el seu cas i dels preus de lliurament.

  En cas que BLM no pugui lliurar els productes dins dels terminis establerts per causes que li siguin imputables, BLM informarà degudament l’usuari i li oferirà la possibilitat de (a) efectuar el lliurament en una altra data, o (b) si la demora en el lliurament és superior a 45 dies, cancel·lar la comanda i retornar l’import que l’usuari hagués abonat.

  S’entendrà que la comanda ha estat lliurada correctament en el moment en què l’usuari o un tercer en el seu nom adquireixi possessió material dels productes, circumstància que s’acreditarà mitjançant la signatura del document de recepció de la comanda al lloc de lliurament.

  Si no fos possible lliurar la comanda en la data i el lloc convinguts per causes que no li siguin imputables, BLM la retornarà als seus magatzems i contactarà amb el client per informar-lo. Així mateix, s’oferirà a l’usuari el termini de 15 dies per contactar amb BLM i fixar una nova data i un nou lloc de lliurament. En cas que l’usuari no respongui a BLM durant aquest termini o si la comanda no pogués ser lliurada per causes no imputables a BLM dins d’aquest termini, BLM podrà cancel·lar la comanda i abonar l’import que l’usuari hagués pagat, excepte les despeses de lliurament en la modalitat Exprés. Si la cancel·lació de la comanda comporta per a BLM despeses addicionals de transport, BLM es reserva el dret de repercutir aquestes despeses a l’usuari.

  Els usuaris queden informats que tots els Productes del FC Barcelona es lliuraran en la forma i les condicions especificades en cada cas en les ofertes pertinents de la Web de BLM.

 10. VENDA ANTICIPADA

  BLM podrà oferir a través de la Web de BLM la venda anticipada de determinats productes, que estaran sempre subjectes a disponibilitat. En el supòsit d’adquisició de productes de venda anticipada, seran aplicables les presents Condicions Generals de Compra Online en la seva totalitat.

  Els terminis de lliurament dels productes adquirits per venda anticipada poden variar segons la seva disponibilitat, de la qual s’informarà degudament a la Web de BLM amb relació a cadascuna de les ofertes de venda anticipada.

  Quan els productes adquirits per venda anticipada estiguin disponibles, BLM informarà l’usuari mitjançant un correu electrònic de "Confirmació d’enviament".

  L’usuari podrà fer una comanda mixta que inclogui productes de venda anticipada (no disponibles) i productes disponibles (d’ara endavant, Comanda Mixta). En aquest cas, segons s’indiqui a les corresponents ofertes de productes, BLM es podrà reservar el dret a lliurar els productes per separat i en terminis diferents o bé lliurar-los en un enviament únic, tan aviat com estiguin tots disponibles.

 11. COMPRA AMB PROMOCIONS

  Les promocions que BLM pugui oferir a través d’aquesta web amb relació a determinats productes no seran acumulables en cap cas a altres promocions ni a la condició de l’usuari com a soci o penya del FC BARCELONA.

  Els usuaris que siguin socis o penyes del FC BARCELONA i així ho acreditin en el procés de compra, podran gaudir de descomptes del 10 % i del 5 %, respectivament, sobre el preu dels productes.

 12. COMPRA COM A CONVIDAT

  Aquesta web també permet la compra com a convidat. En aquest cas, l’usuari haurà de facilitar únicament les dades necessàries per a la tramitació i el lliurament de la comanda.

  Durant el procés de compra com a convidat, s’oferirà a l’usuari la possibilitat de registrar-se o de continuar com a convidat.

 13. PREUS

  Els preus indicats a la Web de BLM són preus finals, incloent l’IVA, però excloent les despeses de transport i lliurament, que se sumaran a l’import final de la comanda.

  BLM es reserva el dret a modificar els preus dels productes i/o les despeses d’enviament, si bé aquests canvis no afectaran les comandes confirmades amb anterioritat a la modificació del preu.

  Els productes personalitzats tindran un cost addicional, no inclòs en el preu del producte, que s’indicarà a la Web de BLM per a cadascuna de les opcions de personalització dels productes.

 14. PAGAMENTS

  Després de seleccionar tots els productes que desitgi adquirir i afegir-los al "Carret de compra", l’usuari haurà de tramitar el pagament de la comanda seguint el procés de compra que requereix a l’usuari emplenar el formulari corresponent amb les dades que se li demanin, comprometent-se a no introduir dades de tercers, i acceptar que BLM procedeixi al cobrament de l’import de la comanda a través del mitjà de pagament triat.

  L’usuari podrà triar entre les modalitats de pagament següents: Visa, Mastercard, Amex.

  En fer clic en el botó "Autoritzar pagament", l’usuari confirma que és el titular de la targeta de crèdit que està utilitzant.

  BLM adverteix als usuaris que, durant el procés de compra, l’entitat emissora durà a terme comprovacions i autoritzacions. Si les entitats emissores de les targetes de crèdit utilitzades no autoritzen el pagament, no es formalitzarà el contracte de compravenda i no es produirà el lliurament.

 15. IVA

  De conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels productes s’entendrà que té lloc en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol quan l’adreça de lliurament es troba dins d’aquest territori, exceptuant-ne les illes Canàries, Ceuta i Melilla. Així mateix, preveu la transposició de l’art. 34 de la Directiva Europea 2006/112/CE, que regula l’aplicació de la Regla general i de la Regla especial en les vendes considerades a distància amb destinació de lliurament en un altre país de la UE.

  El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment, en funció del tipus de producte específic de què es tracti, si s’escau.

 16. DRET DE DESISTIMENT

  El dret de desistiment només és aplicable als consumidors i residents de l’Espai Econòmic Europeu (“EEE”), això és, de qualsevol estat membre de la Unió Europea, a més d’Islàndia, Liechtenstein i Noruega. En aquest cas, l’usuari que compri productes a través de la Web de BLM té dret a desistir del contracte de compravenda en el termini de 14 dies naturals a comptar des que l’usuari o un tercer en el seu nom rebi la comanda. Si els productes de la comanda es lliuren per separat, el termini per al desistiment comptarà a partir del dia de recepció del darrer producte lliurat.

  En el cas de Venda Anticipada (apartat 10), l’usuari té dret a desistir del contracte en el termini de 14 dies naturals, sense que es requereixi justificació.

  En cas de Comandes Mixtes, el termini de desistiment expirarà als 14 dies, a comptar des que l’usuari, o un tercer en el seu nom, adquireixi la possessió material de l’últim dels béns comprats, sense perjudici del dret de desistiment de 14 dies que assisteix contractualment els usuaris des de la confirmació d’enviament rebuda per a cadascun dels béns que puguin lliurar-se separadament.

  Per exercir el seu dret de desistiment, l’usuari haurà de contactar amb BLM, dins del termini indicat en el paràgraf anterior, a través de l’apartat "Devolucions" de la Web de BLM, informant de la seva voluntat de desistir del contracte i dels productes que serien objecte de devolució. BLM posa a la disposició de l’usuari el formulari de desistiment, que s’adjunta com a Annex I a les presents condicions. Una vegada rebuda aquesta comunicació de desistiment, BLM contactarà amb l’usuari (per correu electrònic o per telèfon) i l’informarà dels passos que s’han de seguir per tramitar la devolució dels productes als magatzems de BLM. Seran a càrrec de l’usuari les despeses de transport per a la devolució dels productes a l’adreça indicada per BLM.

  En cas de desistiment, BLM abonarà a l’usuari l'import que aquest hagués pagat pel producte, incloses les despeses d’enviament excepte en la modalitat Exprés. BLM no assumirà les despeses de devolució. L’abonament es farà efectiu a través del mateix mitjà de pagament utilitzat per l’usuari en efectuar la compra. L’abonament de l’import es durà a terme en el termini de 14 dies naturals a comptar des de la data en què es notifiqui la decisió de desistiment per part de l’usuari.

 17. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

  Només s’acceptaran devolucions d’aquells productes que es tornin en idèntiques condicions a les quals van ser rebuts per l’usuari o, en cas contrari, sempre que la disminució de valor dels béns no sigui conseqüència d’una manipulació d’aquests béns diferent a la necessària per establir-ne la naturalesa, les característiques o el funcionament. No s’efectuarà cap reembossament si el producte ha estat utilitzat, més enllà de l’obertura del paquet, o si ha resultat danyat o presenta desperfectes, etiquetatge inclòs. Els productes hauran de tornar-se amb l’etiquetatge original en perfecte estat, adjuntant tots els documents o fullets d’instruccions que els acompanyin.

  En particular, els productes següents no podran ser objecte de canvis ni devolucions:

  • Qualsevol producte personalitzat.

  • Roba interior, vestits de bany, ampolles, ampolletes, cantimplores, termos, tasses, gots, xumets, biberons i accessoris per a nadons, auriculars i tot tipus de mercaderies precintades per raons de seguretat, salut o higiene el precinte de les quals hagi estat retirat després del seu lliurament.

  • Productes que hagin estat utilitzats o s’hagin deteriorat com a conseqüència d’un ús diferent al necessari per establir-ne la seva naturalesa, les característiques o el funcionament.

  L’usuari que compri productes a través de la Web de BLM té dret fer la devolució en el termini de 30 dies naturals a comptar des que l’usuari o un tercer en el seu nom rebi la comanda. Si els productes de la comanda es lliuren per separat, el termini per fer la devolució comptarà a partir del dia de recepció del darrer producte lliurat.

  En cas de Comandes Mixtes, el termini de devolució expirarà als 30 dies, a comptar des que l’usuari, o un tercer en el seu nom, adquireixi la possessió material de l’últim dels béns comprats, sense perjudici del dret de desistiment de 14 dies que assisteix contractualment els usuaris de l’EEE des de la confirmació d’enviament rebuda per a cadascun dels béns que puguin lliurar-se separadament.

  Per efectuar la devolució, l’usuari haurà de contactar amb BLM, dins del termini indicat en el paràgraf anterior, a través de l’apartat "Devolucions" de la Web de BLM, informant de la seva voluntat d’efectuar la devolució i dels productes que en serien objecte. Una vegada rebuda aquesta comunicació, BLM contactarà amb l’usuari (per correu electrònic o per telèfon) i l’informarà dels passos que s’han de seguir per tramitar la devolució dels productes als magatzems de BLM. Seran a càrrec de l’usuari les despeses de transport per a la devolució dels productes a l’adreça indicada per BLM.

  Així que BLM accepti la devolució, BLM abonarà a l’usuari l’import que aquest hagués pagat pel producte, incloses les despeses d’enviament excepte en la modalitat Exprés. BLM no assumirà les despeses de devolució. L’abonament es farà efectiu a través del mateix mitjà de pagament utilitzat per l’usuari en efectuar la compra. L’abonament de l’import es durà a terme en el termini de 14 dies naturals a comptar des de la data en què BLM accepti la devolució.

 18. GARANTIA LEGAL

  En cas de productes defectuosos o amb tares, d’acord amb l’article 97.1 l’usuari podrà procedir al canvi del producte mitjançant el procés de devolució amb un justificant de compra vàlid en un termini de tres (3) anys a partir de la data de lliurament (per a aquells productes adquirits abans de l’1 de gener de 2022, el termini serà de dos (2) anys a partir de la data de lliurament).

 19. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT DE BLM

  BLM no serà responsable en cap cas de les circumstàncies que a continuació s’enumeren, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni dels danys que puguin derivar-se’n, per la qual cosa no pot ni ha d’oferir cap garantia al respecte: a) possibles errors de seguretat que puguin produir-se per l’ús d’ordinadors infectats per virus informàtics; b) ús per part de tercers d’elements propietat del CLUB i/o BLM que causin confusió respecte a la seva personalitat; c) infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers; d) incompliments de tercers que puguin afectar els usuaris de la Web de BLM; e) absència de funcionament de la web o d’algun dels seus serveis per causes alienes a BLM; f) conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades.

 20. POLÍTICA DE PRIVACITAT

  Les dades de caràcter personal necessàries per comprar a la Web de BLM, consistents en dades identificatives i de contacte, seran tractades per BLM amb l’única finalitat de poder gestionar la venda, la qual cosa inclou la facturació, l’enviament i la corresponent atenció al client, si escau.

  En cas de registrar-se com a usuari, les seves dades es tractaran d’acord amb les disposicions de la Política de Privacitat.

  En aquest sentit, la base legitimadora del tractament és el compliment de les obligacions contractuals derivades de la compravenda realitzada.

  Les dades del comprador es comunicaran als proveïdors que participin en el procés de compravenda, com els proveïdors informàtics que gestionen la Web de BLM i el servei d’atenció al client. Aquestes empreses gestionaran les dades en nom de BLM i seguint les instruccions de BLM en tot moment, abstenint-se d’utilitzar-les en nom propi.

  Depenent del país del comprador, les dades podran comunicar-se internacionalment, fins i tot a països no pertanyents a la Unió Europea ni a l’Espai Econòmic Europeu (per exemple, proveïdors logístics o de gestió web), tenint en compte especialment les característiques inherents a Internet. En tot cas, BLM s’assegurarà que qualsevol transferència internacional de dades compleixi amb les garanties exigides per la normativa aplicable, ja sigui mitjançant la signatura de contractes específics aprovats per la UE o mitjançant certificacions de seguretat aprovades a aquest efecte.

  Totes les dades dels compradors seran tractades durant 5 anys per permetre el compliment de les obligacions legals derivades de la compravenda. Finalitzat aquest termini, les dades es conservaran bloquejades per poder atendre qualsevol obligació o reclamació legal i per respondre a peticions de les autoritats competents, fins a un màxim de 15 anys.

  Per a més informació sobre el tractament de les seves dades i per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat, pot posar-se en contacte amb nosaltres per escrit a l’adreça postal Carrer Arístides Maillol s/n, 08028 Barcelona (Espanya), indicant la referència "Protecció de dades botiga online", o a l’adreça de correu electrònic proteccio.dades@blm.fcbarcelona.cat.

  Per a qualsevol dubte, pregunta o reclamació sobre la nostra manera de tractar les seves dades personals, posi’s en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades en l’adreça postal anterior, indicant la referència "DPO botiga online", o per correu electrònic a l’adreça dpo@fcbarcelona.cat. En cas de no obtenir resposta en un termini raonable, o si la resposta no fos satisfactòria, pot interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o una altra autoritat competent.

 21. CONSULTES, SUGGERIMENTS, QUEIXES O RECLAMACIONS

  Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari pot dirigir-se a BLM a través dels canals de comunicació actuals o els que puguin indicar-se en el futur en cada moment, com poden ser:

  • Telèfon: +34 932 750 095

  • Correu electrònic: contact@store.fcbarcelona.com

  • Correu postal: BLM Atenció al client - Arístides Maillol s/n - 08028 - Barcelona

 22. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

  Les presents condicions generals de contractació juntament amb les condicions particulars que, quan escaigui, puguin establir-se, regularan de manera expressa les relacions entre BLM i els usuaris que comprin Productes Oficials del FC BARCELONA a través de la seva web.

  Les presents condicions generals han estat redactades de conformitat amb les disposicions de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació, el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, i la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, així com les altres disposicions legals que resultin d’aplicació.

  BLM podrà modificar les presents condicions generals mitjançant la publicació de les modificacions corresponents en la seva web.

  Si alguna clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada nul·la o ineficaç de manera total o parcial, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà exclusivament la disposició en qüestió o la part que resulti afectada, romanent vigents totes les altres.

  En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o l’aplicació de les presents condicions legals, els jutjats o tribunals que, en el seu cas, coneixeran de l’assumpte seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent i que, tractant-se de consumidors finals, serà el lloc de compliment de l’obligació o el domicili del consumidor.

  En cas que el consumidor tingui el seu domicili fora d’Espanya, o si la gestió consisteix en una compravenda efectuada per una empresa, totes dues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

 23. ANNEX I. FORMULARI DE DESISTIMENT

  (només ha d’emplenar i enviar aquest formulari si desitja desistir del contracte)

  – A l’atenció de (aquí s’haurà d'inserir el nom de l’empresari, la seva adreça completa i la seva adreça de correu electrònic):

  – Per la present li comunico/comuniquem (*) que desisteixo del meu/desistim del nostre (*) contracte de venda del següent bé/prestació del següent servei (*)

  – Sol·licitat el / rebut el (*)

  – Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

  – Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

  – Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si aquest formulari es presenta en paper)

  – Data

  (*) Ratlleu el que no escaigui.